علی کریمی برای پست دردناک هانی نوروزی کامنت گذاشت.

کریمی برای هانی نوشت: دنیا همیشه اینجوری نمی مونه. به امید روزی که به آنچه که می خواهی خودت برسی و نیاز به من و امثال من نداشته باشی.