:: امتحـــان ،تقلب ، خلاقیت دانشجویـــان !!!! ::

رایج ترین روش برای بردن تقلب سر جلسه امتحان، نوشتن پاسخ های احتمالی روی برگه های بسیار ریز و قرار دادن آنها زیر برگه امتحان است. اما شاید برایتان جالب باشد بدانید که برخی از محصلان روش های بسیار عجیب و مبتکرانه ای برای این کار دارند. مثلا فرض کنید، یک دانشجوی خلاق و البته تنبل برای گرفتن نمره قبولی همه فکر خود را به کار بسته و پاسخ ها را تایپ کرده و آنها را روی برچسب آب معدنی چاپ کرده تا بتواند در راحت ترین حالت ممکن، تقلب کند.

خلاقیت های خنده دار این دانشجوها را در ادامه این مطلب مشاهده کنید.

:: امتحـــان ،تقلب ، خلاقیت دانشجویـــان !!!!  ::

:: امتحـــان ،تقلب ، خلاقیت دانشجویـــان !!!!  ::

:: امتحـــان ،تقلب ، خلاقیت دانشجویـــان !!!!  ::

:: امتحـــان ،تقلب ، خلاقیت دانشجویـــان !!!!  ::

:: امتحـــان ،تقلب ، خلاقیت دانشجویـــان !!!!  ::

:: امتحـــان ،تقلب ، خلاقیت دانشجویـــان !!!!  ::

:: امتحـــان ،تقلب ، خلاقیت دانشجویـــان !!!!  ::

:: امتحـــان ،تقلب ، خلاقیت دانشجویـــان !!!!  ::

:: امتحـــان ،تقلب ، خلاقیت دانشجویـــان !!!!  ::

:: امتحـــان ،تقلب ، خلاقیت دانشجویـــان !!!!  ::