:: از طرز فکرت خوشم اومد !!!! ::

خانم معلمی سر کلـاس از یه بچه تخس می پرسه:‌

اگه سه تا گنجشک سر یه شاخه درخت نشسته باشن،‌ بعد ما یکیشون رو با تیر بزنیم، چند تا گنجشک رو درخت میمونه؟

بچهه میگه:‌ هیچی!

معلمه میگه: نخیر دو تا میمونه.

بچه میگه: خوب اون دو تا هم از صدای تیر فرار میکنن دیگه.‌

معلمه یکم فکر میکنه، میگه: جوابت درست نبود ولی از طرز فکرت خوشم اومد!


بعد شاگرده میگه:‌ خانم حالـا ما یه سوال بپرسیم؟!

معلمه میگه :‌ بپرس.

پسره‌ میگه: اگه سه تا خانم تو خیابون بستنی بخورن، اولی گاز بزنه، ‌دومی لیس بزنه و سومی میک بزنه، کدومشون ازدواج کرده؟!

معلمه یکم فکر میکنه، میگه:‌ خوب معلومه،‌ سومی!

بچهه میگه:‌ نه...

جوابتون درست نبود. اونی که حلقه دستشه ازدواج کرده، ولی از طرز فکرت خوشم اومد.!!!!!!!!!!!