:: گیاهان وکمک به حل مسائل ریاضی ! :

محققان با کمک گرفتن از اشکال گیاهان توانستند مساحت های هندسی را به راحتی تجزیه و تحلیل کنند.

ریاضیات بیانگر جلب اشیاء زندگی واقعی است و نظم الگوهای طبیعی می تواند منجر به استفاده از مفاهیم ریاضی در آثار هنری شود.

بسیاری از گیاهان دارای برگ های بسیار جالب و زیبا هستند و برخی از الگوهای ریاضی را می توان در ساختار آن ها دریافت.


:: گیاهان وکمک به حل مسائل ریاضی ! :

:: گیاهان وکمک به حل مسائل ریاضی ! :

:: گیاهان وکمک به حل مسائل ریاضی ! :