:: ماجرای قهرمانان کوهستان برفی ::

این روزها سنا بیلگین دختر 11 ساله ترکیه ای به همراه سگش در شبکه های مجازی به عنوان قهرمان معرفی شده اند.

ماجرای قهرمان شدن دختر ترکیه ای در دل کوههای برفی

یک روز برفی که این دختر در فاصله زیادی از ده مشغول چوپانی بود , یکی از بزهایش وضع حمل کرد .
سنا با خود فکر می کند که بز و فرزندش در این سرما نتوانند زنده بمانند.
بنابراین تصمیم گرفت بعد از زایمان بز گله را به ده برگردانده و با دو کوله پشتی به سمت بز و محل وضع حملش حرکت کند.

:: ماجرای قهرمانان کوهستان برفی  ::

او کوله پشتی بزرگی را به خود بسته و بز مادر را در آن می گذارد و کوله پشتی کوچک را به سگش میبندد و نوزاد بز را در کوله پشتی سگ قرار می دهد.
و به این ترتیب سنا و سگش ناجی زندگی این بز مادر و فرزندش می شوند.

:: ماجرای قهرمانان کوهستان برفی  ::

:: ماجرای قهرمانان کوهستان برفی  ::

سنا گفت :برف زیادی آمده بود و راه رفتن با بز برایم خیلی سخت شده بود ؛ ... از نفس افتادم ؛ ولی در نهایت ارزشش را داشت.

:: ماجرای قهرمانان کوهستان برفی  ::

:: ماجرای قهرمانان کوهستان برفی  ::

:: ماجرای قهرمانان کوهستان برفی  ::

:: ماجرای قهرمانان کوهستان برفی  ::